Veličiny a jednotky usporiadané v medzinárodnej sústave SI

Základné veličiny sústavy SI

VeličinaZnačka veličinySI jednotkaZnačka jednotkyCharakteristika jednotky
dĺžkalmetermMeter je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299792458 sekundy (podľa 17. CGPM, 1983).
hmotnosťmkilogramkgKilogram sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu (platino - irí­diový valec), ktorý je umiestnený v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) v Parí­ži (podľa 1. CGPM, 1889).
častsekundasSekunda je trvanie presne 9192631770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov (podľa 13. CGPM, 1967-1968).
teplotaTkelvinKKelvin je 1/273,16 termodynamickej teploty trojného bodu vody (podľa 13. CGPM, 1967). Jednotka je pomenovaná podľa Williama Thomsona lorda Kelvina (1824-1907).
elektrický prúdIampérAAmpér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvomi priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 meter vyvolá medzi nimi stálu silu 2í—10-7 newtona na 1 meter dĺžky vodiča.
svietivosťIkandelacdJe to intenzita svetla (svietivosť) v danom smere zo zdroja, ktorý vyžaruje monochromatické žiarenie o frekvenci 540í—1012 Hz a má žiarivú intenzitu (žiarivosť) v tomto smere 1/683 W na jeden steradián. Vybraná frekvencia je z viditeľného spektra, blí­zka svetlu zelenej farby. Ľudské oko je na túto frekvenciu najcitlivejšie.
látkové množstvonmol (mól)molMól je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárných jedincov (entí­t), koľko je atómov v 0,012 kilogramu čistého uhlí­ka (12C) (podľa 14. CGPM, 1971). Pri udávani látkového množstva treba elementárne častice (entity) špecifikovať; môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo bližšie určené zoskupenia častí­c. Ide približne o 6,02214199í—1023 entí­t.

Základné a odvodené jednotky SI jednotlivých veličín

Fyzikálna veličinaZnačka veličinyZákladná jednotka veličinyZnačka jednotky
dĺžkalmeterm
plošný obsahSmeter štvorcovým2
objemVmeter kubickým3
hmotnosťmkilogramkg
hustotaρkilogram/meter3kg/m3
silaFnewtonN
tlakppascalPa
prácaWjouleJ
výkonPwattw
rovinný uholαradiánrad
priestorový uholΩsteradiánsr
častsekundas
rýchlosťvmeter za sekundum/s
uhlová rýchlosť (otáčky)ωradián za sekundurad/s
frekvenciafhertzHz
kinematická viskozitavmeter štvorcový za sekundum2/s
dynamická viskozitaηkilogram na meter sekundukg/m s
prietokQmeter kubický za sekundum3/s
teplotaTkelvinK
elektrický prúdIampérA
elektrické napätieUvoltV
elektrický odporRohmΩ
magnetický indukčný tokΦweberWb
magnetická indukcia / hustota magnetického tokuBteslaT
intenzita magnetického poľaHampér na meterA/m
svietivosťIkandelacd
jasLkandela na m2cd m-2
osvetlenieEluxlx
látkové množstvonmol (mól)mol
rádioaktivitacurieCi
zvukdecibeldB